valve QujmeH moQ Hol Lockout

valve QujmeH moQ Hol Lockout
Nánari upplýsingar

ghobe' 'ay': sbvl01 ghap sbvl02 ghap sbvl02-2

valve QujmeH moQ Hol Lockout
valve QujmeH moQ yoDSutlIj naQ DeS ngaQ compact size, laH 'oH Hergh ngevwI' pagh qeng. chaw' cha' rows ngaQ lang taHtaHvIS ghoghmey. tuj resistant 'och tIq wep baS lom. valve QujmeH moQ pIn'a' lockout compact 'ej chep ngI' taS.

  1. chenmoH valve QujmeH moQ Hol lockout vo' let boghaj'a' yoDSutlIj naQ, ghor treatment pong jen Hat spray, ragh tob.

  2. ngaQ je Vas-'ay' chut lulajpu'bogh ngaQ quarter-tlhe' QujmeH moQ valves qaStaHvIS DoH position DeS QujmeH moQ valve.

  3. QujmeH moQ valve DeS against accidental opening QaD tlhe' valve QujmeH moQ pIn'a' ngaQ ghoghmey manual, quarter. lockout mach valve yoDSutlIj naQ.

  4. ngeD lo' 'ay' wa' chut lulajpu'bogh ngaQ valve qaStaHvIS DoH position.

  5. valves SabtaHbogh 1/4"(6.35mm) 1"(25mm) diameter ghoghmey sbvl01.

  6. valve baS tIn lockout sbvl02 'ej sbvl02-2 ghoghmey valves SabtaHbogh 1-1/4"(31mm) 3"(76mm) diameter.

'ay' Qo'

description

SBVL01

yuQmeyDaq valve handlefrom mm 6.35 (1 ghap 4 ") 25 mm (1")

SBVL02

yuQmeyDaq valve DeS vo' 31 mm (1-1 ghap 4 ") 76 mm (3")

SBVL02-2

yuQmeyDaq valve DeS vo' 31 mm (1-1 ghap 4 ") 76 mm (3")

specially chut lulajpu'bogh le' requirements, valve QujmeH moQ Hol lockout chenmoH wa' targhHom veDDaq noch manufacturers lockout products neH jungwoq-lockey suppliers 'ej according to. SoH wholesale customize Hol QujmeH moQ valve lockout chenmoH qaStaHvIS jungwoq DeSDu' qutlh 'ay' je laSvargh yI'el 'ej tlhab sample je offer maH.

inquiry